MŠMT – Informace k provozu škol a školských zařízení (25.listopadu 2020)

Školní stravování od středy 25. listopadu 2020: — Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. — Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující:
• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, studenti, zaměst-nanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (take-away),
• je nutné přijmout organizační opatření při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy tak, aby:
   – nedocházelo k prolínání žáků/studentů z různých tříd/skupin/oddělení a
   – nedocházelo k prolínání žáků/studentů z prezen-ční výuky s osobami odebírajícími stravu formou take-away. — Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na doto-vaný oběd. —
▪ Žáci/studenti i zaměstnanci školy mají povinnost v pros-torách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby kon-zumace stravy.

Kompletní dokument naleznate zde.