Provozní řád

Provozní řád Školní jídelny Benešov, Dukelská 1818, Benešov

IČO    49828851

Provozní řád Školní jídelny vyplývá z:

 • zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon § 119
 • vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb.o škol.stravování
 • vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb , kterou se stanoví hygienické požadavky  na prostory a provoz …
 • vyhláška 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny…

Organizace provozu Školní jídelny:

Strávník je povinnen vyplnit přihlášku do ŠJ, zakoupit si magneticjý čip pro evidenci plateb a odběru obědů, při poničení nebo ztrátě čipu je nutno zakoupit nový. Po zakoupení čipu se stává majetkem strávníka a není zpět vykupován.
Dále je povinnen v případě přestupu na jinou školu a ukončení stravování nahlásit toto v kanceláři ŠJ.

Platby obědů se provádí měsíc předem srážkou ze sporožira popř. z účtů ostatních bank při zřízení inkasa. V případě neuhrazení obědů srážkou nebo inkasem nutno
složit  na účet ČS č. 320 372 399/0800  nebo zaplatit v hotovosti v kanceláři ŠJ.

Odhlášky obědů se provádí den předem do 14:00 hodin přes osobní účet strávníka / internetem/ nebo přes odhlašovací terminál v budově ŠJ. V případě nemoci je možné jen telefonická odhláška ráno do 8.00 na telefonu 317723354 nebo namluvit na záznamník. Hromadné odhlášky nejdéle den předem.

První den nemoci je možno žákům oběd vyzvednout.

Výdej obědů:

11.15  –  11.40  hod. /cizí strávníci/
11.40  –  14. 00 hod. žáci a učitelé

 • Vynášení potravin , ovoce, nádobí ze Školní jídelny není povoleno.
 • V době  výdeje obědů je zajištěn dozor pracovnicí ŠJ, učitelé drží nad žáky dohled.
  Strávníci jsou povinni se chovat ohleduplně v souladu s hygien. a společenskými pravidly při stolování. Problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí ŠJ, hlavní kuchařce nebo účetní ŠJ.
 • Technické nebo hygienické závady strávník hlásí vedoucí ŠJ nebo hlavní
  kuchařce nebo dozor. pracovnici .
 • Úklid jídelny během oběda zajišťuje vždy jedna pověřená pracovnice na kterou se strávník může obrátit.
 • Úraz, nevolnost ve ŠJ hlásí strávník dohlížejícímu pedagogovi nebo v kanceláři ŠJ.
 • Jídelní lístek je vystaven na nástěnce ŠJ v  chodbě před jídelnou a družině.
 • Provozní řád je umístěn na nástěnce ŠJ, v kanceláři ŠJ a na www.sjdukelska.cz
 • Do prostor ŠJ má povolen vstup  strávník, který má v daný den zaplacen oběd, ostatním není vstup povolen.

Provozní řád nabývá účinnosti  1.9. 2014

ředitelka ŠJ       Bc. Voláková Dana